Atribuțiile primarului

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA OUG NR 57 DIN 2019

ART. 154
Rolul primarului
(1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul
dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei
publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi
a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute
la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale
încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de
interes local.
(5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de
vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula
amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor
iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesulverbal al şedinţei.
(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice
locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
ART. 155
Atribuţiile primarului
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură
funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi
a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe
pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea
şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele
prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile
legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului
de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a
bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor
de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din
punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire
obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr.
135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile
administraţiei publice locale şi judeţene.
(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor
publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit
procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile
părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.
ART. 156
Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor
ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin
lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în
municipiul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 157
Delegarea atribuţiilor
(1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte
acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de
specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele
exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate
avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de
atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe
perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este
interzisă subdelegarea atribuţiilor.
(4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil,
administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în
exercitarea acestor atribuţii.

Comments are closed.